Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus (IKV SiÜ) Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus Varustus KL tegevliikmele väljastatud tabelvarustus Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus (IKV SiÜ)

Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus (IKV SiÜ)

Struktuur

Info- ja kogukonnavõrgustikku ei saa käsitleda kui traditsioonilist üksust. Võrgustik peab olema võimeline toimima ja ülesandeid täitma ka ilma konkreetse (hierarhilise) sturktuurita. Aga, et me suudaksime valmistuda, siis KLPS tasandil koordineerib võrgustiku tegevust strateegilise kommunikatsiooni osakond ning maakaitsringkondades S9 sektsioonid.

 

Allüksused

1. KLPS G9 (või Kaitseliidu ülema juhtimiselemendi info- ja kogukonnagrupp)
2. MKR S9
3. KL malevate liikmetest koordinaatorid ja nende kaasatud võrgustiku liikmed

 

Ülesanded ja valmisolek

  • Koguda kriisi ja SA kontekstis strateegilist kommunikatsiooni puudutavat  erialamaterjali ning edastada seda koostööpartneritele.
  • Levitada riigikaitse jaoks olulisi sõnumeid ja teavitusmaterjale oma vastusalas, vajadusel neid ise tootes.
  • Omada ülevaadet oma vastutusalas elavatest formaalsetest ja mitteformaalsetest liidritest ning võtmeisikutest, kaasates neid juba rahuajal nii KL väljaõppesse kui ka ühiskondlikesse ja sotsiaalsetesse tegevustesse, et seeläbi tagada nende tihedam kaasatus riigikaitsesse ja tagada toetus KL operatsioonidele, kui selleks vajadus tekib.
  • Omada ülevaadet oma vastutusala infokanalitest (nii online kui offline).
  • Omada ülevaadet oma vastutusala võtmekontaktidest.

Kuidas mehitatakse?

  • Mehitamine toimub läbi võrgustiku. Nt tänased maakaitseringkondade S9 spetsialistid tänu oma teenistusele head ülevaadet enda vastutusalas tegutsevatest KL vabatahtlikest kui ka neist, kes veel Kaitseliitu ei kuulu, aga võiksid sihtüksuse jaoks kasulikud olla.
  • Huvi korral pöördu oma ringkonna S9 spetsialisti poole.

Milline on väljaõpe?

Väljaõppe käigus annavad oma valdkonna spetsialistid edasi teadmisi inim- ja infomaastikust ning kuidas see saab Eesti riigikaitseks vajalikke operatsiooni toetada. Samuti pööratakse rõhku inim- ja infokeskkonna analüüsile.

 

IKV tegevus rahu, kriisi, sõja ja okupatsiooni tingimustes

  • Rahuajal on IKV peamine pingutus väljaõpe, ettevalmistused ja kontaktide loomine ning vajadusel tsiviilkriiside lahendamisse kaasumine, aga ka väljaõppe toetamine.
  • Kriisi- ja sõjaajal toetab IKV võrgustik Eesti riigi kaitsmiseks vajaminevaid operatsioone erisuguste kommunikatsioonitegevustega, sealhulgas elanikkonna moraalse vastupanuvõime toetamisega, mis muutub eriliselt oluliseks ajutiselt okupeeritud aladel.

Varustus

KL tegevliikmele väljastatud tabelvarustus.

FastLion CMS

Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus

Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus

Struktuur Info- ja kogukonnavõrgustikku ei saa käsitleda kui traditsioonilist üksust Võrgustik peab olema võimeline toimima ja ülesandeid täitma ka ilma konkreetse (hierarhilise) sturktuurita

Info- ja kogukonnavõrgustiku sihtüksus (IKV SiÜ)

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse