Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Erialane väljaõpe Erialane väljaõpe Peale baasväljaõppe läbimist valib liige endale 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) eriala, millele spetsialiseeruda. Tagasi üles Naiskodukaitse ajalool põhinev näitetükk Erialane väljaõpe

Erialane väljaõpe

Peale baasväljaõppe läbimist valib liige endale 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) eriala, millele spetsialiseeruda.

Mõned võimalikud ametikohad Kaitseliidu ettevalmistatavas üksuses

Erialane väljaõpe

Formeerimisgrupp
Formeerimisgrupp tegeleb otseselt Kaitseliidu õppuste tagamisega - siia kuuluvad naised väljastavad meestele õppuse alguses varustust ning hiljem koguvad selle ka kokku.

 

Formeerimismeeskond peab tagama reservväelastele riidevarustuse-, erivarustuse-, relvastuse- ja transportvahendite kiire komplekteerimise ning jagamise. 

Tagasi üles

Erialane väljaõpe
Foto: Ardi Hallismaa
Erialane väljaõpe
Foto: Merilin Saksing

Meditsiinigrupp
Esmaabi tagavat personali on vaja igal õppusel, igal laskepäeval, igas laagris ja igal võistlusel ning ka organisatsioonivälises elus. Õnnetusi juhtub igal pool ja igaühega, nii et esmaabioskus on väga vajalik. Seda osates saad aidata nii ennast kui ka teisi.

 

Meditsiinigrupi tegevus jaguneb laias laastus kaheks - esmaabi õpetamine ning esmaabi tagamine väljaõppeüritustel.

 

Naiskodukaitsjad õpetavad esmaabi nii oma liikmetele baasväljaõppe raames kui ka spetsialiseerumisega õppepäevadel, kus keskendutakse konkreetsetele situatsioonidele (väikelaste esmaabi, luumurrud, põletused jne.). Samuti õpetavad meie esmaabi instruktorid Kaitseliidu, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde õppustel.

 

Üheks esmaabi õppe viisiks on ka militaarvõistluste esmaabiülesanded, mis on sisuliselt situatsiooniõpe. Erna, Utria jm militaarvõistlused on iga-aastased kohad, kus naiskodukaitsjad esmaabiülesannet läbi viivad.

 

Esmaabi tagatakse nii Naiskodukaitse, Kaitseliidu kui ka Noorte Kotkaste ja Kodutütarde väljaõpetel.

 

Meditsiinigrupi liikmeteks sobivad BVÕ läbinud, empaatiavõimelised, hea pingetaluvuse ja suhtlemisoskusega, meditsiinihuvilised naiskodukaitsjad, kes soovivad teisi aidata.

 

Erialakursused meditsiinigrupi liikmetele:

1) Esmaabi instruktori kursus

2) Rühmaparameediku erialakursus Kaitseliidus

3) Laskursanitari kursus

Tagasi üles

Erialane väljaõpe

Toitlustusgrupp
Naiskodukaitse valmistab toitu nii oma õppuste kui ka suuremate Kaitseliidu õppuste jaoks. Selleks on meil spetsiaalse väljaõppega välikokad, kes oskavad suurtes kateldes valmistada imemaitsvaid toite ka -20 kraadi juures ja kellel ei ole mingi probleem välja arvutada 200 mehe kalorivajadus.

 

Toitlustusgrupi liikmed valmistavad ette ja viivad läbi suurõppustel osalejate toitlustamise. Selleks tuleb koostada menüü ja kalkuleerida kogused, tellida vajalikud toiduained ja tarvikud. Õppusel kohapeal seavad nad köögi üles ning valmistavad ette söömisala, ning mis kõige olulisem - valmistavad toidu. Välikoka töö on mitmeski mõttes loominguline, sest köögi ülemal (igal õppusel erinev) on suhteliselt vabad käed menüü koostamisel ja nii ongi juhtunud, et meie naised on metsas välitingimustes kõiksugu imetegudega hakkama saanud, millega nii mõnigi naine oma kõikide mugavustega köögis hakkama ei saa.

 

Lisaks õppuste toitlustamise tagamisele korraldab toitlustusgrupp ka endale väljaõpet ning õpetab teisi liikmeid baasväljaõppe kursusel.

 

Toitlustusgrupi liikmeteks sobivad BVÕ läbinud, hügieeninõuetest kinni pidavad, hea pingetaluvusega, meeskonnas ja välitingimustes töötada suutvad positiivse ellusuhtumisega naiskodukaitsjad.

 

Erialakursused toitlustusgrupi liikmetele:

1) NKK ja KL välikoka kursus

2) NKK toitlustamise erialarühma juhi kursus

3) Kaitseliidu Kooli toitlustusinstruktori täiendkursus

Tagasi üles

Erialane väljaõpe
Naiskodukaitse on aastaid ka laulupeo toitlustamisel õla alla pannud. Foto: Heli Illipe-Sootak
Erialane väljaõpe

Side- ja staabigrupp
Kõikidel Kaitseliidu suurematel ja väiksematel õppustel on vaja pädevaid staabitöötajaid, kes hoiaksid kontrolli all õppuste toimimiseks vajalikku paberimajandust ning sidepidamist üksuste vahel. Selleks on Naiskodukaitses võimalik õppida staabiassistendiks. Staabitöö kogemusi on käidud saamas ka piiri taga Rootsis, osaletud on mitmel rahvusvahelisel suurõppusel, Erna baaslaagri staabis ja malevate õppustel ja reservõppekogunemistel.

 

Staabiassistendid saavad väljaõppe, mis hõlmab endas teadmisi Eesti riigikaitse struktuurist, sõjaaja staabi toimimisest, omandatakse oskused militaarkaartide käsitlemiseks ning sidepidamisvahendite kasutamiseks.

 

Side-staabigrupi liikmeteks sobivad need, kes on BVÕ läbinud, arvutit vähemalt tavakasutaja tasemel kasutada oskavad, hea pingetaluvusega, tähelepanelikud ja täpsed liikmed.

 

Erialakursused side-staabigrupi liikmetele:

1) Staabiassistendi baaskursus

2) Maleva poolt korraldatavad erialakursused (nt sidemehe erialakursus)

Tagasi üles

Erialane väljaõpe

Noortejuhtide grupp
Paljud naiskodukaitsjad on leidnud endale rakenduse noortega tegelemisel, olles kodutütarde või noorkotkaste noortejuhtideks. Kodutütred ja Noored Kotkad on, nagu Naiskodukaitsegi, Kaitseliidu struktuuriüksused.

 

Noortejuhid tegelevad kodutütarde ja noorkotkaste rühmadega, kellega käiakse koos koondustel ja korraldatakse põnevaid laagreid. Kogu tegevust ja ka juhtide väljaõpet korraldavad Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonid.

 

Noortejuhtide grupp ootab enda sekka BVÕ läbinud tegutsemishimulisi, kannatlikke, heade suhtlemisoskustega, rõõmsameelseid ja noorsootööst huvitatud liikmeid.

Tagasi üles

Erialane väljaõpe
Tallinna ringkonna kodutütred EV aastapäeva tähistamisel. Foto: A. Tiits

Avalike suhete grupp
Avalike suhete erialagrupp tegeleb valdavalt Naiskodukaitse tutvustamise ja vastavate ürituste korraldamisega. Põhirõhk on uute liikmete värbamisel, meediaga suhtlemisel ning infomaterjalide kujundamisel.

 

Sama oluliseks peetakse ka olemasolevate liikmete motiveerimist, enese ja teiste liikmete koolitamist, naaberriikides sarnaste naisorganisatsioonidega suhete loomist ning igasuguste vajalike materjalide kogumist – näiteks ülevaatliku ringkonna tegevust kajastava fotokogu täiendamist.

 

Avalike suhete grupp hoolitseb, et ringkonna tegevus oleks kajastatud nii Naiskodukaitse kui ka Kaitseliidu kodulehel ning ajakirjas Kaitse Kodu! Samuti on neil head suhted kohalike meediaväljaannetega.

 

Naiskodukaitse väärtustab oma ajalugu ja just avalike suhete grupi  liikmete panus on selle jäädvustamisel kõige suurem.

 

Siia gruppi sobivad eelkõige need liikmed, keson ajakirjandus-, fotograafia-, kujundus- või ajaloohuviga ja positiivse ellusuhtumisega. Nad teavad organisatsioonist kõike ja on suured NKK fännid.

 

Avalike suhete grupivanema poole võivad pöörduda kõik koolid ja muud organisatsioonid, kes vajavad infot Naiskodukaitse, Kaitseliidu ja Eesti riigikaitse kohta - meil on liikmed, kes on meelsasti valmis Naiskodukaitse tegemisi ja riigikaitselisi teemasid tutvustama!

 

Erialakursused avalike suhete grupi liikmetele:

1) Naiskodukaitse avalike suhete kursus

2) Kaitseliidu Kooli avaliku esinemise kursus I ja II

Tagasi üles

Erialane väljaõpe
Foto: Taavi Tuisk
Erialane väljaõpe
Foto: Marit Viiding

Spordigrupp
Tervislikud ja sportlikud eluviisid on omased igale naiskodukaitsjale, ometi leidub meie seas neid, kes soovivad end rohkem proovile panna. Spordigrupp koondabki neid naiskodukaitsjaid, kes armastavad väljakutseid, mida pakuvad erinevad võistlused nii rahvaspordi kui ka militaarspordi vallas.

 

Koos treenitakse ning korraldatakse väljaõpet, et valmistuda näiteks Admiral Pitka luurevõistlusele või Naiskodukaitse koormusmatkale minekuks. Samuti kuuluvad siia gruppi need naised, kes soovivad Naiskodukaitset esindada erinevatel spordivõistlustel, nt traditsiooniliselt osaletakse KL meistrivõistlustel suusatamises, Jõustruktuuride sportmängudel, laskevõistlustel ning erinevatel rahvajooksudel.

 

Spordigrupi liikmed korraldavad ka oma ringkonna liikmetele spordipäevi või -võistlusi. Läbi selle propageeritakse tervislikke eluviise.

 

Laskesport on valdkond, kus naiskodukaitsjad teevad nii mõnelegi mehele silmad ette. Lasketreeningud toimuvad igas ringkonnas, võistlusi korraldatakse nii piirkondlikul kui ka üle-eestilisel tasemel.

 

Spordigrupi liikmeteks sobivad BVÕ läbinud, organiseerimisvõimega, tervislikest eluviisidest ja/või spordist huvitatud liikmed. Samuti ka vastupidavad, tahtejõulised ja militaar-rännakutel/võistlustel osalemisest huvitatud naiskodukaitsjad.

Tagasi üles

Erialane väljaõpe
Foto: Kristjan Prii

Kultuurigrupp
Igal organisatsioonil on omad traditsioonid ja Naiskodukaitsel ulatuvad need juba 80 aasta tagusesse aega. Iga-aastased seltskondlikud koosviibimised nagu näiteks ringkonna aastapäeva tähistamine aitavad kaasa liikmete ühtsustunde hoidmisele. Selleks ongi meil kultuurigrupp, kes korraldab ringkonnas erinevaid seltskondlikke koosviibimisi ning silmaringi laiendavaid üritusi.

 

Kultuurigrupi üheks funktsiooniks on rahvuskultuuri tutvustamine läbi erinevate teemaõhtute, käsitöönäituste jne. Siia alla kuulub ka nn taidlustegevus ehk siis laulu- ja tantsuringid, mille olemasolu sõltub ringkonna eripärast.

 

Mitmesuguste heategevusürituste korraldamine on ka kultuurigrupi pädevuses.

Tagasi üles

Erialane väljaõpe
Naiskodukaitse ajalool põhinev näitetükk

FastLion CMS

Erialane väljaõpe

Erialane väljaõpe

Erialagruppe on Naiskodukaitses kaheksa: formeerimine meditsiin toitlustamine side ja staap noortejuht avalikud suhted sport kultuur Mõned võimalikud ametikohad Kaitseliidu ettevalmistatavas üksuses Formeerimisgrupp Formeerimisgrupp tegeleb otseselt Kaitseliidu õppuste tagamisega - siia kuuluvad naised väljastavad meestele õppuse alguses varustust ning hiljem koguvad selle ka kokku Formeerimismeeskond peab tagama reservväelastele riidevarustuse-, erivarustuse-, relvastuse- ja transportvahendite kiire komplekteerimise ning jagamise Peale baasväljaõppe läbimist valib liige endale 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) eriala, millele spetsialiseeruda.

Erialane väljaõpe

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse